Sr. No. Name Designation
1 Sureshbhai Raja President
2 Nitin Chandak Vice President
3 Vijay Khandelwal Secretary
4 Nana Chaudhari Joint Secretary
5 Jayprakash Matani Treasurer    
6 Jaysing Deshmukh Member
7 Kailash Laddha Member
8 Purushottam Rathi Member
9 Nitin Ganatra Member